Adatkezelési tájékoztató

1. Bevezetés

A Szolgáltató a jelen adatvédelmi tájékoztatót („Tájékoztató”) alkotja. A Tájékoztató a Szolgáltató adatbiztonsági szabályzatának részét és az Általános Szerződési Feltételek („ÁSZF”) mellékletét képezi.

A jelen Tájékoztató célja, hogy a Felhasználókat a jogszabályoknak megfelelően tájékoztassa a Szolgáltató által kezelt személyes adataik köréről, az adatkezelés módjáról és az adatok kezelésével kapcsolatos minden egyéb tényről, valamint, hogy biztosítsa az adatvédelem alkotmányos elveinek és az adatbiztonság követelményeinek érvényesülését, és megakadályozza a Felhasználók adataihoz való jogosulatlan hozzáférést, az adatok megváltoztatását, jogosulatlan nyilvánosságra hozatalát vagy felhasználását.

2. Adatvédelmi jogszabályok

 1. Magyarország Alaptörvénye, VI. cikk;
 2. a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény Második könyv (új Ptk.) Harmadik rész;
 3. az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011.évi CXII. törvény (Infotv.);

3. Definíciók

Felhasználó:
Az adatkezeléssel és a Felhasználók személyes adatainak védelmével kapcsolatos jogszabályi előírások kizárólag a természetes személy Felhasználókra vonatkoznak, tekintettel arra, hogy a személyes adatok is kizárólag természetes személyek vonatkozásában értelmezhetőek. Az előzőekben írtaktól függetlenül a jelen Tájékoztató nem természetes személy Felhasználókkal kapcsolatban is tartalmaz adatvédelmi és adatkezelési szabályokat.

Személyes adat:
Bármely meghatározott (azonosított vagy azonosítható) természetes személlyel kapcsolatba hozható adat, az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés. A személy különösen akkor tekinthető azonosíthatónak, ha őt – közvetlenül vagy közvetve – név, azonosító jel, illetőleg egy vagy több, fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző tényező alapján azonosítani lehet. A személyes adat az adatkezelés során mindaddig megőrzi e minőségét, amíg kapcsolata az érintettel helyreállítható.

Adatkezelés:
Az alkalmazott eljárástól függetlenül a személyes adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így például azok gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása. Adatkezelésnek számít a fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők rögzítése is.

Adatkezelő:
Az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az általa megbízott adatfeldolgozóval végrehajtatja.

Adatfeldolgozás:
Az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve, hogy a technikai feladatot az adatokon végzik.

Adatfeldolgozó:
Az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely az adatkezelővel kötött szerződése alapján – beleértve a jogszabály rendelkezése alapján történő szerződéskötést is – megbízásából személyes adatok feldolgozását végzi.

Adattovábbítás:
Az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele.

Nyilvánosságra hozatal:
Az adat bárki számára történő hozzáférhetővé tétele.

Adattörlés:
Az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem lehetséges.

4. A Szolgáltató által kezelt személyes adatok köre, az adatkezelés célja

Az Infotv. 4. §-ában foglalt célhoz kötöttség alapelvének megfelelően a Szolgáltató a Felhasználó (felhasználó) azonosításához, illetve a Szolgáltatás nyújtásához szükséges és elégséges adatokat, valamint a Szolgáltatás nyújtása érdekében elengedhetetlenül szükséges egyéb adatokat kezel.

A 2. pontban felsorolt jogszabályok által lehetővé tett, illetve azokban kötelezően előírt adatkezelés alapján a Szolgáltató a Felhasználók alábbi adatait kezeli (adatkezelési célok szerint csoportosítva):

4.1 A Felhasználók (felhasználók) részére történő számlázás és a kapcsolódó díjak beszedése, valamint a Felhasználói Szerződések figyelemmel kísérése céljából:

 1. a Felhasználó neve, lakóhelye, tartózkodási helye, illetve székhelye;
 2. természetes személy Felhasználó esetén a Felhasználó születési neve, születési helye és ideje (átutalással történő díjfizetés esetén bankszámlaszáma);
 3. nem természetes személy Számlafizető esetén a Számlafizető cégjegyzékszáma vagy más nyilvántartási száma, valamint pénzforgalmi jelzőszáma;
 4. a Szolgáltatás dátuma;
 5. a Felhasználó által választott kedvezmények;
 6. a Felhasználó által választott fizetési mód és fizetési periódus;
 7. a fizetéssel összefüggő adatok;
 8. ha a Felhasználó és a számlafizető személye egymástól eltér, a számlafizető a)-c) pontban meghatározott adatai;
 9. ha az egyéni Felhasználó korlátozottan cselekvőképes, a természetes személy Felhasználó törvényes képviselőjének a)-b) pontban meghatározott adatai.

4.2 A szolgáltatási Szerződés létrehozatala, tartalmának meghatározása, módosítása, teljesítésének figyelemmel kísérése, az abból származó díjak számlázása, valamint az azzal kapcsolatos követelések érvényesítése céljából a felhasználó, ill. a Felhasználó azonosításához szükséges és elégséges alábbi személyes adatokat:

 1. a Felhasználó értesítési címe, telefonszáma és elektronikus levelezési címe;
 2. amennyiben szükséges, a Felhasználói Szolgáltatás megnevezése;
 3. Felhasználói Panasz rövid leírása, a díjreklamáció tárgya;
 4. a Panasz megtételének időpontja (év, hónap, nap, óra);
 5. a Panasz kivizsgálásának eredménye;
 6. a Panasz orvoslásának módja, időpontja (év, hónap, nap, óra); a díjreklamáció tárgyában tett intézkedések;
 7. a Felhasználó értesítésének módja és időpontja.

4.3 A Felhasználó kifejezett, előzetes hozzájárulásával értéknövelt szolgáltatások nyújtása céljából vagy saját üzletszerzési célból a Szolgáltató a 4.1 szerinti adatokat – az ilyen szolgáltatások nyújtásához, illetve értékesítéséhez szükséges mértékig és ideig – feldolgozhatja annak érdekében, hogy a Felhasználóhoz az általa igénybe vett, illetve igénybe vehető szolgáltatásokkal kapcsolatos aktuális információkat (pl. tervezett változtatások és fejlesztések, akciók, új szolgáltatások, nyereménysorsolások, stb.) eljuttathassa.

4.4 A Felhasználó kifejezett hozzájárulása vagy kérése alapján a Szolgáltató jogosult a Felhasználó egyéb olyan személyes adatainak kezelésére, amelyek megkönnyíthetik a kapcsolattartást, illetőleg a Szolgáltató Szolgáltatásainak igénybevételét (pl. telefonszám, faxszám, személyi igazolvány / útlevél száma; e-mail cím, stb.)

5. Az adatkezelés módja

A Felhasználó a Szolgáltatás igénybevételét megelőzően a regisztráció során nyilatkozik személyes adatainak kezeléséről.

A Felhasználóval létrejövő Szerződés megkötésekor a Felhasználót kifejezetten és egyértelműen tájékoztatni kell:

 1. arról, hogy a Szolgáltató mely személyes adatait kezeli;
 2. arról, hogy a kezelt adatok mely esetekben és mely harmadik félnek adhatók át és ezen adatok alapján a szolgáltatók milyen döntéseket hozhatnak;
 3. a Felhasználónak milyen jogorvoslati lehetősége van;
 4. az a 4.1 pont szerinti adatkezelésekről;

A Felhasználót haladéktalanul tájékoztatni kell a b)-d) pontok szerinti körülményekben bekövetkezett változásokról.

A Felhasználó adatait, ha a felek között szerződés jön létre, a Szolgáltató az általános szabályok szerinti ideig kezelheti. Amennyiben viszont a Szolgáltató a szerződéskötést megtagadja, az Felhasználó adatait nyilvántartásából törli, kivéve, amennyiben a Felhasználó másként nyilatkozott.

A Szolgáltató az általa kezelt személyes adatot az adatkezelésről való tudomásszerzést követően haladéktalanul törli, ha a Szolgáltatónál a 4. pontban foglaltaktól eltérő adatkezelésre kerülne sor.

A Szolgáltatás nyújtása nem tehető függővé az igénybe vevőnek valamely, a 4. pontban nem említett célból kerülne sor.

A Felhasználó adatai csak akkor használhatók közvetlen üzletszerzés, tudományos, közvélemény- vagy piackutatás céljára, ha ahhoz a Felhasználó előzetesen kifejezetten hozzájárult.

Tilos közvetlen üzletszerzés, tájékoztatás, közvélemény- vagy piackutatás, valamint a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény („Grt.”) 6. §-ának hatálya alá nem tartozó közvetlen üzletszerzés, illetve egyéb, a Grt. szerinti reklámnak nem minősülő tájékoztatás céljából olyan Előfizetővel kapcsolatot kezdeményezni, aki úgy nyilatkozott, hogy nem kíván ilyen kapcsolatfelvételt elfogadni.

A Felhasználó kifejezett hozzájárulása ellenére sem lehetséges olyan közvetlen üzletszerzési, tájékoztatási, közvélemény- és piackutatási célú küldemény továbbítása, melyből nem ismerhetők fel a feladó azonosító adatai.

Kizárólag automatizált adatfeldolgozással az érintett Felhasználó személyes jellemzőinek értékelésén alapuló döntés meghozatalára csak akkor kerülhet sor, ha a döntést

 1. valamely szerződés megkötése vagy teljesítése során hozták, feltéve, hogy azt az érintett kezdeményezte, vagy
 2. olyan törvény teszi lehetővé, amely az érintett jogos érdekeit biztosító intézkedéseket is megállapítja [Infotv. 11. § (1)].

6. Az adatkezelés időtartama

6.1 Az automatizált adatfeldolgozással hozott döntés esetén az érintett Felhasználót – kérelmére – tájékoztatni kell az alkalmazott módszerről és annak lényegéről, valamint az érintettnek álláspontja kifejtésére lehetőséget kell biztosítani [Infotv. 11. § (2)].

A személyes adatokat kezelésével, tárolásával kapcsolatban a Szolgáltató az elvárható legnagyobb gondossággal jár el. Az elvárható legnagyobb gondosság ellenére megvalósuló kivédhetetlen támadások által okozott esetleges károkért azonban a Szolgáltatót felelősség nem terheli.

6.2 A 4.2 pontok szerinti adatokat a Szolgáltató legalább egy (1) évig megőrzi. A Szolgáltató az adatokat a Panasz elbírálását követő esetleges jogvitára nyitva álló határidő leteltéig vagy a jogvita jogerős lezárásáig, illetve a Szolgáltatás minőségével a összefüggésben számára a jogszabályban előírt statisztikai információs kötelezettségei elévüléséig kezeli.

6.3 A Felhasználó hozzájárulása alapján kezelt adatok a Felhasználó hozzájárulás módosításáig, illetve visszavonásáig kezelhetők.

6.4 Az adatkezelés időtartamának lejártával a Felhasználó személyes adatait a Szolgáltató az érintett beazonosítását a továbbiakban lehetetlenné tevő módon törölni köteles. [Infotv. 17. § (2) d)].

7. A Felhasználói adatok továbbítása

A Szolgáltató által kezelt személyes adatok akkor továbbíthatók, illetve a különböző adatkezelések akkor kapcsolhatók össze, ha az adatkezelés feltételei az adattovábbítás és az adatkezelések összekapcsolása esetén is teljesülnek minden egyes személyes adatra nézve.

7.1 A Felhasználó hozzájárulásától függő adattovábbítás

A Szolgáltató

 1. saját üzletszerzési célból, ügynököknek, értékesítőknek, illetőleg szerződött partnerek számára, illetőleg
 2. tudományos célra, valamint közvélemény- vagy piackutatás céljából (lásd még: 7.2. pont)

csak a Felhasználó beleegyezésével továbbíthatja a Felhasználó általa kezelt személyes adatait. A Felhasználó e hozzájárulását az ügyfélszolgálaton tett bejelentésekre vonatkozó szabályok szerint elektronikus levélben vagy a weboldalon lévő online nyilatkozat kitöltését követően bármikor feltétel nélkül módosíthatja vagy visszavonhatja.

7.2 A Felhasználói adatok továbbítása külföldre [Infotv. 8. §]

A Felhasználó a regisztrációjával hozzájárul ahhoz, hogy tudományos célra, illetve közvélemény- vagy piackutatás céljából a Szolgáltató az adatait továbbíthassa az Európai Unió területén belüli adatkezelőkhöz.

Az EGT-államokba irányuló adattovábbítást úgy kell tekinteni, mintha Magyarország területén belüli adattovábbításra kerülne sor.

Jelen Adatkezelési Tájékoztató szempontjából EGT-államnak minősül az Európai Unió tagállama és az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes más állam, továbbá az az állam, amelynek állampolgára az Európai Unió és tagállamai, valamint az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban nem részes állam között létrejött nemzetközi szerződés alapján az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes állam állampolgárával azonos jogállást élvez.

A Felhasználó regisztrációjával hozzájárul ahhoz, hogy a Szolgáltató az Előfizető általa kezelt személyes adatait valamely EGT-állam területén illetőséggel rendelkező és a Szolgáltatások nyújtásában közreműködő kapcsolt vállalkozásainak, szerződött partnereinek feldolgozás céljára továbbítsa.

Jelen Adatkezelési Tájékoztató értelmezésében kapcsolt vállalkozásnak tekintendők mindazok a gazdálkodó szervezetek, amelyek a Szolgáltatót közvetlenül vagy közvetve irányítják, illetőleg amelyek tulajdonosa részben vagy egészben azonos a Szolgáltató tulajdonosával.

A Felhasználó a külföldön kezelt adataival kapcsolatos valamennyi bejelentését megteheti a Szolgáltatónál az anyanyelvén, valamint felvilágosítást kérhet arról, hogy mely kapcsolt vállalkozások, szerződött partnerek mely személyes adatait kezeli, illetve dolgozzák fel.

Szolgáltató kijelenti, hogy adatokat olyan harmadik országba, mely az Európai Unió adatvédelmi standardjait nem teljesíti maradéktalanul, nem továbbít semmilyen körülmények között.

7.3 Jogszabályon alapuló adattovábbítás

A Szolgáltató által kezelt Előfizetői adatok átadhatók:

 1. azoknak, akik a Szolgáltató megbízása alapján a számlázást (elektronikus számla szolgáltatás működésének biztosítását), a követelések és a forgalmazás kezelését, illetőleg az ügyfél-tájékoztatást végzik;
 2. a számlázási és forgalmazási kérdésekből eredő jogviták rendezésére jogszabály alapján jogosult szervek részére;
 3. a bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény 47. §-ának rendelkezései alapján a végrehajtónak;
 4. az Infotv. 6. § (2), (5) és (6) bekezdései alapján;
 5. a szerződött partnerek számára.

A Szolgáltató a 7.3 a), valamint b) pontjai szerinti esetekben a vonatkozó törvényben meghatározott adatokat kezeli, illetve továbbítja.

Az ügyféladatokat a fentiek szerint átvevőket a Szolgáltatóval azonos titoktartási és adatvédelmi kötelezettség terheli.

8. A Szolgáltató kötelezettségei

A Szolgáltató az Infotv. 7. §-ában foglaltaknak megfelelően köteles gondoskodni az általa kezelt ügyféladatok biztonságáról és az adatkezelési műveleteket úgy megszervezni, hogy az Infotv. és az adatkezelésre vonatkozó más szabályok alkalmazása során biztosítsa az érintettek magánszférájának védelmét.

A Szolgáltató a jelen szabályzatban említett alkalmazottai, partnerei, alvállalkozói és megbízottjai a Szolgáltatóval azonos adatvédelmi és titoktartási kötelezettség teljesítésére kötelesek.

A fentiekben meghatározott tevékenysége keretében a Szolgáltató köteles az alábbi szabályoknak megfelelni:

Tükrözés: A hálózati kiszolgáló gép (a továbbiakban: szerver) a személyes adatok elvesztésének elkerülésére folyamatos tükrözéssel biztosítható egy tőle fizikailag különböző adathordozón.

Archiválás: A személyes adatokat tartalmazó adatbázisok passzív el kell választani az aktív résztől, majd a passzivált adatokat időtálló adathordozón kell rögzíteni.

Tűzvédelem: Az adatokat és adatbázisokat tűzvédelmi és vagyonvédelmi berendezésekkel ellátott helyiségben kell elhelyezni.

Vírusvédelem: A személyes adatokat kezelő ügyintézők, alkalmazottak asztali számítógépein gondoskodni kell a vírusmentesítésről.

Hozzáférés-védelem: Az adathozzáféréshez csak érvényes, személyre szóló, azonosítható jogosultsággal lehet hozzáférni. Hálózati erőforrásokhoz csak érvényes felhasználói névvel és jelszóval lehet hozzáférni. A jelszavak cseréjéről rendszeresen gondoskodni kell. A rendszergazda legalább kéthetente, az ügyintéző felhasználók pedig legalább negyven naponként új jelszót adnak meg.

Hálózati védelem: A mindenkor rendelkezésre álló számítástechnikai eszközök felhasználásával meg kell akadályozni, hogy adatokat tároló, hálózaton keresztül elérhető szerverekhez illetéktelen személy hozzáférjen.

9. A Felhasználó jogai

Az Infotv. 14. §-a alapján a Felhasználó jogosult

 1. tájékoztatást kérni személyes adatai kezeléséről;
 2. személyes adatainak helyesbítését, illetve
 3. személyes adatainak – a kötelező adatkezelés kivételével – törlését vagy zárolását kérelmezni.

A Felhasználó jogosult továbbá:

 1. tiltakozni személyes adatainak kezelése ellen [Infotv. 21. §];
 2. bírósághoz, illetve a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulni [Infotv. 22. §, 52. §];
 3. adatkezelésre vonatkozó nyilatkozatát megváltoztatni.

9.1 Tájékoztatás kérése

A Felhasználó kérésére a Szolgáltató tájékoztatást ad a Felhasználó általa kezelt, illetve az általa megbízott adatfeldolgozó által feldolgozott adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá – a Felhasználó személyes adatainak továbbítása esetén – az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről [Infotv. 15. § (1)].

A Szolgáltató a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 30 (harminc) napon belül közérthető formában köteles a Felhasználó a kért tájékoztatást írásban megadni [Infotv. 15. § (4)].

9.2 Helyesbítés kérése

Amennyiben a Felhasználó vagy a Felhasználóról a Szolgáltató által nyilvántartott adat a valóságnak nem felel meg, hibát vagy elírást tartalmaz, a Felhasználó– az adatkezelés időtartama alatt – bármikor kérheti a Szolgáltatótól adatainak helyesbítését [Infotv. 17. § (1)].

9.3 Adatok törlése, illetve zárolása

A Felhasználó adatainak törlésére, illetve zárolására az Infotv. 17. § (2)-(4) bekezdéseiben foglaltaknak megfelelően kerülhet sor.

9.4 Tiltakozási jog

A Felhasználó tiltakozhat személyes adatainak kezelése ellen,

 1. ha a személyes adat kezelése vagy továbbítása kizárólag az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy az adatkezelő, adatátvevő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve kötelező adatkezelés esetén;
 2. ha a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik; valamint
 3. törvényben meghatározott egyéb esetben [Infotv. 21. § (1)].

A Szolgáltató a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 (tizenöt) napon belül megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatja [Infotv. 21. § (2)].

Ha a Szolgáltató a Felhasználó tiltakozásának megalapozottságát megállapítja, az adatkezelést – beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is – megszünteti, és az adatokat zárolja, valamint a tiltakozásról, továbbá az annak alapján tett intézkedésekről értesíti mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében [Infotv. 21. § (3)].

Ha a Felhasználó a Szolgáltatónak a tiltakozással kapcsolatos döntésével nem ért egyet, illetve a Szolgáltató a 15 (tizenöt) napos határidőt elmulasztja, az Előfizető – a döntés közlésétől, illetve a határidő utolsó napjától számított 30 (harminc) napon belül – az Infotv. 22. §-ában meghatározott módon – bírósághoz fordulhat [Infotv. 21. § (4)].

Ha az adatátvevő jogának érvényesítéséhez szükséges adatokat az érintett Felhasználó tiltakozása miatt nem kapja meg, a Szolgáltató Infotv. 21. § (3) bekezdése szerinti értesítésének közlésétől számított 15 (tizenöt) napon belül, az adatokhoz való hozzájutás érdekében – az Infotv. 22. §-ában meghatározott módon – bírósághoz fordulhat a Szolgáltató ellen. A Szolgáltató az érintett Felhasználót is perbe hívhatja [Infotv. 21. § (5)].

Ha a Szolgáltató az Infotv. 21. § (3) bekezdése szerinti értesítést elmulasztja, az adatátvevő felvilágosítást kérhet az adatátadás meghiúsulásával kapcsolatos körülményekről a Szolgáltatótól, amely felvilágosítást a Szolgáltató az adatátvevő erre irányuló kérelmének kézbesítését követő 8 (nyolc) napon belül köteles megadni. Felvilágosítás kérése esetén az adatátvevő a felvilágosítás megadásától, de legkésőbb az arra nyitva álló határidőtől számított 15 (tizenöt) napon belül fordulhat bírósághoz a Szolgáltató ellen. A Szolgáltató az érintett Felhasználó is perbe hívhatja [Infotv. 21. § (6)].

A Szolgáltató a Felhasználó adatát nem törölheti, ha az adatkezelést törvény rendelte el. Az adat azonban nem továbbítható az adatátvevő részére, ha a Szolgáltató egyetértett a tiltakozással, vagy a bíróság a tiltakozás jogosságát megállapította [Infotv. 21. § (7)].

9.5 Hatósági jogérvényesítés

A Felhasználó a jogainak megsértése esetén bírósághoz fordulhat az Infotv. 22. §-ában meghatározottak szerint.

A személyes adatok védelméhez fűződő, az Alaptörvény VI. cikkében foglalt alapjog védelme érdekében létrehozott, független, csak a törvénynek alárendelt Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság („Hatóság”) feladata a személyes adatok védelméhez, valamint a közérdekű és a közérdekből nyilvános adatok megismeréséhez való jog érvényesülésének ellenőrzése és elősegítése.

Az Infotv. 52. § (1) bekezdése alapján a Hatóságnál bejelentéssel bárki vizsgálatot kezdeményezhet arra hivatkozással, hogy személyes adatok kezelésével, illetve a közérdekű adatok vagy a közérdekből nyilvános adatok megismeréséhez fűződő jogok gyakorlásával kapcsolatban jogsérelem következett be, vagy annak közvetlen veszélye fennáll.

10. A Szolgáltató belső adatvédelmi felelősének neve, beosztása és elérhetősége

Név: Vajai Márta
Beosztás: ügyvezető
Cím: 2120 Dunakeszi, Szabadság utca 33.
Telefon: +36702060246
E-mail: Ez az Emailcím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

A belső adatvédelmi felelős

 1. közreműködik, illetve segítséget nyújt az adatkezeléssel összefüggő döntések meghozatalában, valamint az érintettek jogainak biztosításában;
 2. ellenőrzi az Infotv. és az adatkezelésre vonatkozó más jogszabályok, valamint a belső adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzatok rendelkezéseinek és az adatbiztonsági követelményeknek a megtartását;
 3. kivizsgálja a hozzá beérkezett bejelentéseket, jogosulatlan adatkezelés észlelése esetén annak megszüntetésére hívja fel az adatkezelőt vagy az adatfeldolgozót;
 4. elkészíti a belső adatvédelmi nyilvántartást;
 5. gondoskodik az adatvédelmi ismeretek oktatásáról [Infotv. 24. § (2)].